Kích hoạt bảo hành


Khách hàng kích hoạt qua SMS
ELM_Mã cào gửi 8077 (1000đ/sms)

Trong đó:
ELM: Là cú pháp kích hoạt
Mã cào: In trên tem bảo hành của sản phẩm
_: Khoảng trắng

product item
product item

Tra cứu sản phẩm

Tên sản phẩm:
Serial:
Model:
Thương hiệu:
Ngày kích hoạt:
Hạn bảo hành:
Ngày hết hạn:

Khách hàng tra cứu qua SMS
ELM_TC_Mã cào gửi 8077 (1000đ/sms)

Trong đó:
ELM_TC: Là mã yêu cầu tra cứu sản phẩm
Mã cào: Là dãy số được in trên sản phẩm
_: Khoảng trắng

Yêu cầu bảo hành trực tuyến


Khách hàng yêu cầu bảo hành qua SMS
ELM_BH gửi 8077 (1000đ/sms)

Trong đó:
ELM BH: Là mã yêu cầu bảo hành

product item