TRA CỨU

- Khách hàng sử dụng số điện thoại dùng để bảo hành
- Lần đầu đăng nhập quý khách sẽ nhận được tin nhắn OTP để xác thực đăng nhập